EU-parlamentet har röstat ja till att reglera artificiell intelligens, AI

Förordningen Artificial Intelligence Act – AI Act, ska göra AI säker att använda och skall se till så att grundläggande rättigheter respekteras.

Förordningen kommer att träda i kraft undan för undan och fullt ut under 2025. Formellt ska alla medlemsländer först ge sitt klartecken. Företag som bryter mot lagen riskerar att få böta upp till sju procent av sin omsättning. 

AI Act delar in tekniken och dess påverkan i fyra olika riskkategorier:

Oacceptabel risk:  

När AI ”anses utgöra ett hot mot människors säkerhet, försörjningsmöjligheter och rättigheter”, vilket kommer vara förbjuden. 

Hög risk:

AI-system som används i kritisk infrastruktur, utbildning, vid anställningar eller i samband med migration, asyl och gränskontroll. Dessa AI-system kommer att omfattas av ”strikta skyldigheter” innan de släpps på marknaden. Brottsbekämpning bedöms ligga på denna risknivå. 

Begränsad risk:

Exempelvis chattbotar, där ett krav är att användarna ska vara medvetna om att de interagerar med en maskin.

Minimal risk: 

Fri användning tillåts, som vid AI-stödda tv-spel eller skräppostfilter.

AI

AI-genererat material

Omfattas det AI-genererade materialet överhuvud­­taget av upphovsrätten och vad gäller för allt det upphovsrättsligt skyddade material som AI på ett eller annat sätt nyttjar?