Stadgar

§ 1 Ändamål och verksamhet

Sveriges Kommunikationsbyråer skall öka kunskapen om kommunikationens roll och betydelse för näringslivet och därmed även för det svenska samhället samt upplysa och övertyga näringslivet om att kommunikation har en avgörande betydelse för företagens konkurrenskraft.

Sveriges Kommunikationsbyråer är en intresseorganisation för fristående företag som huvudsakligen är verksamma inom marknadskommunikation. Sveriges Kommunikationsbyråer definierar marknadskommunikation i vid bemärkelse omfattande ett eller flera moment i kedjan analys, strategi, gestaltning, implementering och uppföljning, syftande till ömsesidig nytta och stärkt konkurrenskraft för byråer och beställare.

Med marknadskommunikation avses enligt stadgarna all kommunikation i begreppets vidaste bemärkelse, omfattande alla dess olika discipliner, t ex annonsering, design, direct marketing, event marketing, interactive marketing, public relations, sales promotion och trade marketing. Inom ramen för sina huvudsyften skall Sveriges Kommunikationsbyråer;

a. Aktivt driva debatten om kommunikation inom och utanför den egna branschen med hjälp av seminarier, egna publikationer, arrangemang, artiklar, etc.

B. Upprätta och bibehålla ett samarbete med för branschen relevanta myndigheter och organisationer inom och utom Sverige.

C. Verka för en gemensam branschetik.

D. Aktivt stötta medlemsföretag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor och lönenivåer.

E. Påverka lagstiftningsförslag och branschavtal i en för branschen gynnsam riktning.

F. Stödja medlemsföretag i kontakterna med uppdragsgivare och/eller leverantör.

G. Sträva efter att driva verksamheten över hela landet.

H. Aktivt verka för att höja kommunikationens kvalitet och förnya dess uttrycksmedel.

I. Bedriva utbildningsverksamhet och uppmuntra kvalitet inom alla yrkesområden i branschen. Sveriges Kommunikationsbyråers förvaltning utövas av ett serviceaktiebolag som är ett av förbundet helägt bolag.

Förvaltningen skall drivas som en affärsverksamhet som inom ramen för Sveriges Kommunikationsbyråers syften skall stärka den egna ekonomin genom produkter, tjänster och erbjudanden.

§ 2 Medlemsföretag och medlemskap

Sveriges Kommunikationsbyråer består av företagsmedlemmar. Sveriges Kommunikationsbyråers medlemsföretag skall aktivt verka för Sveriges Kommunikationsbyråers syften och stödja Sveriges Kommunikationsbyråers beslut samt förpliktar sig att efterleva ICCs grundregler för reklam och marknadskommunikation och andra etiska riktlinjer och avtal som Sveriges Kommunikationsbyråer utarbetat eller anslutit sig till.

Vilka företag kan vara anslutna?

Fristående företag som inte ägs, kontrolleras eller helt eller delvis drivs av en eller flera uppdragsgivare/leverantörer.

Medlemsföretag

Medlemsföretag skall drivas i enlighet med god affärssed och i övrigt uppfylla följande krav:

ARU

Medlemsföretag skall på varje kontor ha minst en medarbetare med ARU-kompetens och som är ansvarig för att företagets arbeten håller sig inom de etiska och juridiska ramar som gäller för reklam- och marknadskommunikation. För bibehållen ARU-kompetens krävs vidareutbildning (VARU) inom fyra år från det att ARU-kompetens senast erhölls.

Yrkesmässig nivå

Vid inträde i Sveriges Kommunikationsbyråer skall företaget visa att man uppnår samt därefter upprätthåller en yrkesmässig nivå som gör det möjligt för företaget att verka inom ramen för Sveriges Kommunikationsbyråers syften.

Ansökan

Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen enligt särskilt formulär. Sveriges Kommunikationsbyråer förpliktar sig att behandla alla upplysningar och ansökningshandlingar konfidentiellt.

Associerat medlemsföretag

Styrelsen kan ge dispens från delar av kvalifikationskraven för en tidsbegränsad period (högst ett år). Företaget får under detta år status som associerat medlemsföretag.
Associerat medlemsföretag äger inte rösträtt i Sveriges Kommunikationsbyråer.

Utträde

Medlemsföretag som önskar utträda ur Sveriges Kommunikationsbyråer skall skriftligen meddela detta till styrelsen. Medlemskapet anses hävt sex månader efter den dag upplysningen kom Sveriges Kommunikationsbyråers kansli tillhanda. Erlagd årsavgift avseende tiden efter det att medlemskapet upphört återbetalas. Inträder ny debiteringsperiod av årsavgifter under uppsägningstiden erläggs avgift avseende tiden fram till det att medlemskapet upphör.
Medlemsföretag kan uteslutas om denne inte längre uppfyller kvalifikationerna i dessa stadgar eller inte erlägger medlemsavgift eller serviceavgift eller uppenbarligen motarbetar Sveriges Kommunikationsbyråers ändamål och verksamhet. Innan uteslutning sker skall medlemsföretaget beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning träder i kraft med omedelbar verkan. Medlemsföretag som uteslutes äger inte rätt att återfå till Sveriges Kommunikationsbyråer inbetalda avgifter. Vid uteslutning skall till Sveriges Kommunikationsbyråer obetalda avgifter omedelbart erläggas.

§ 3 Säte och firma

Sveriges Kommunikationsbyråers säte är i Stockholm. Styrelsens firma tecknas av styrelsen eller dem som utses av styrelsen.

§ 4 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och Sveriges Kommunikationsbyråers räkenskaper skall på ordinarie årsmöte utses två revisioner, av vilka en skall vara auktoriserad. För revisorerna utses två suppleanterna, varav en skall vara auktoriserad.

§ 5 Styrelse

Sveriges Kommunikationsbyråers styrelse är sammansatt av 10 – 20 ordinarie ledamöter. Styrelsen har ansvar för frågor av övergripande, långsiktig och principiell betydelse. Årsmötet väljer ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter. Styrelsen skall väl spegla medlemsföretagens verksamhetsinriktning. Ledamöter skall väljas endast ur företag anslutna till Sveriges Kommunikationsbyråer. Minst en tredjedel av styrelseledamöterna skall ha sin hemvist och arbetsplats utanför stockholmsregionen. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår.
Styrelsen är endast beslutsför när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträde och justeras av ordförande jämte en styrelseledamot.
Styrelsen väljs för en mandatperiod om två (2) år. Enskild ledamot får väljas för högst två (2) mandatperioder.
I särskilda fall kan enskild styrelseledamot efter rekommendation av valnämnden väljas för ytterligare högst två (2) mandatperioder.

§ 6 Avgifter och ekonomi

Sveriges Kommunikationsbyråers räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Styrelsen fastställer avgift. Avgiften fördelas med en medlemsavgift till den ideella föreningen och en serviceavgift till förvaltningen, efter beslut av styrelsen.

§ 7 Kansli

Förvaltningens huvudkansli skall vara i Stockholm. Vid behov kan styrelsen besluta att lokala kanslier skall inrättas. Sådant kansli skall vara underordnat huvudkansliet.

§ 8 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas inom fem månader efter räkenskapsårets slut.
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen till den adress som medlem senast anmält till Sveriges Kommunikationsbyråer tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet. Annonsering om att kallelse kommer att utsändas skall i god tid ske på Sveriges Kommunikationsbyråers hemsida komm.se (eller ersättande hemsida). Till kallelse skall fogas fullständig dagordning. Under minst en vecka närmast före årsmöte skall redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna hos Sveriges Kommunikationsbyråer och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress. Anmälan skall ske senast tre arbetsdagar före årsmötet. Av anmälan skall framgå vem som skall utöva medlems rösträtt.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden komma till behandling:

– Årsmötets behöriga utlysande.
– Val av ordförande och sekreterare.
– Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets
protokoll.
– Fastställande av dagordning.
– Föredragning av verksamhetsberättelse samt styrelsens årsredovisning.
– Föredragning av revisorsberättelse.
– Fastställande av resultat- och balansräkning.
– Beslut angående disponering av vinst/förlust.
– Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
– Fråga om val av styrelseledamöter.
– Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
– Tillsättning av valnämnd.
– Framställningar från styrelsen.
– Övriga frågor.

På årsmötet får endast sådana ärenden avgöras som tagits med på kallelsen såvida inte de närvarande enhälligt medgivit annat. Medlem som önskar väcka fråga till behandling vid ordinarie årsmöte skall göra detta senast sex veckor innan årsmötet hålls.
Omröstning skall ske öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val då röstning skall äga rum. Varje medlem har, under förutsättning att gällande årsavgift erlagts, en röst. Företrädare som ej är firmatecknare för medlem skall, för att ha rösträtt, kunna förete fullmakt som utvisar att företrädaren är behörig att företräda medlemmen.
Extra årsmöte skall hållas när så erfordras enligt dessa stadgar eller när styrelsen finner skäl till det. Sådant årsmöte skall även hållas när revisor eller av minst en femtedel av medlemmarna begär det. Sådan begäran skall vara skriftlig och ange skälen till att extra årsmöte skall hållas.

§ 9 Valnämnd

Förslag till ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer skall utarbetas av en valnämnd bestående av fem utanför styrelsen stående ledamöter.

§ 10 Stadgeändring

Stadgeändring får endast beslutas på ordinarie årsmöte. Ändringsbeslutet skall därefter för att bli giltigt bekräftas på extra årsmöte. För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de närvarande rösterna röstar för förslaget vid varje tillfälle.
När fråga om stadgeändring skall behandlas vid årsmötet skall det huvudsakliga innehållet i förslaget anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall hållas tillgängligt för medlemmarna hos Sveriges Kommunikationsbyråer och genast sändas till medlemmar som begär det och uppger sin postadress.

§ 11 Sveriges Kommunikationsbyråers upplösning

Förslag om Sveriges Kommunikationsbyråers upplösning skall behandlas på samma sätt som förslag om stadgeändring. För beslut om Sveriges Kommunikationsbyråers upplösning fordras att minst nio tiondelar av de närvarande röstar för förslaget. Beslut härom skall även innefatta hur med Sveriges Kommunikationsbyråers överskjutande medel skall förfaras.

Senast ändrade genom beslut vid extra årsmöte den 21 september 2012