Det här gör vi

Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för företag verksamma inom reklam och marknadsföring. Förbundet fungerar dels som rådgivande och inspirerande medlemsorganisation, dels som opinionsbildande och upplysande intresseorganisation. Vårt arbete bygger på tre grundpelare: affären, ansvaret och anseendet.

Affären: Utbildningar och aktiviteter inom området genomförs av oss själva och med samarbetspartners som Berghs School of Communication.

Ansvaret: Det pågår en ständig debatt om kommunikationens roll och ansvar i samhållet. Som branschföreträdare deltar vi aktivt med debatt- och opinionsarbetet.

Anseendet: Genom att visa upp och publicera resultatet av bra marknadskommunikation ger vi våra medlemmar det erkännande som deras arbete förtjänar. Detta sker med tävlingar (till exempel Guldägget) och publikationer (till exempel Guldäggsboken). Eftersom vi företräder ett stort antal företag i kommunikationsbranschen är Sveriges Kommunikationsbyråer en självklar samtals- och samarbetspartner för olika parter, och en given mötesplats för alla medlemmar, oavsett vilken disciplin de arbetar inom eller vilken del av landet de verkar i.

  • Vårt arbete innebär bland annat att inspirera och utbilda vår bransch och hjälpa våra medlemmar att göra lönsammare affärer.
  • Vi arbetar också med att öka kunskapen om marknadskommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.
  • Vi visar företag och organisationer att våra medlemmar skapar tillväxt för sina kunder genom att stärka deras konkurrenskraft.
  • Vi deltar i samhällsdebatten, är remissinstans i olika frågor och genomför aktiviteter runt om i landet för våra medlemmar, och genom bland annat tävlingar ger vi våra medlemmar det erkännande som deras arbete förtjänar.

I den löpande verksamheten arbetar Sveriges Kommunikationsbyråer inom följande områden:

Juridik

Vår juridikavdelning är en viktig del i vår service till medlemmarna och den tjänsten är också den mest uppskattade enligt våra medlemsundersökningar. Vår förbundsjurist Christina Nylander fungerar som rådgivare för våra medlemmar i många olika frågor, som kampanjarbete, avtalsskrivning och ARU (auktoriserad reklamutgivare). Läs mer om juridik

Utbildning 

För att höja kompetensen hos våra medlemmar och branschen driver vi ett omfattande utbildningsarbete. Under det senaste året har vi bland annat genomfört följande utbildningar:

  •  ARU och VARU-utbildningar. ARU, Ansvarig Reklamutgivare, är en grundkurs i marknadsrätt och annan juridik som är relevant för våra medlemmar. ARU-kurserna genomförs på vårt uppdrag av Berghs School of Communication. VARU, Vidareutbildning Ansvarig Reklamutgivare, är en uppdatering av ARU som krävs var fjärde år för att behålla kompetensen. F r om våren 2011 anordnas utbildningen i förbundets egen regi.
  • Seminarier och utställningar. Till exempel i anslutning till Cannes Lions.
  • Seminarier kring Guldägget.

Opinionsbildning

Som företrädare för ett stort antal företag som arbetar inom marknadskommunikation är KOMM en självklar samtals- och samarbetspartner för olika parter. Vi presenterar branschanalyser och gör arbetsmarknadsprognoser. Vi medverkar regelbundet i media – från bransch- till affärspress – allt för att synas och höras, och för att berätta och tydliggöra marknadskommunikationens betydelse för utveckling och tillväxt.

Internationalisering

En viktig uppgift för KOMM är också att internationalisera kommunikationsbranschen. Det gör vi på tre sätt:

  • Via tävlingar – som representant för Cannes Lions och Eurobest får vi en ypperlig inblick i hur man arbetar med stora internationella tävlingar. Vi får också en fantastisk möjlighet att marknadsföra svensk kreativitet.
  • Som medlemmar i den europeiska paraplyorganisationen EACA kan vi vara med och påverka besluten i Bryssel som får allt större betydelse för Sverige.

Tävlingar

För att lyfta fram och visa effekten av vad bra marknadskommunikation kan innebära och betyda genomför KOMM en rad tävlingar. Dessa ger uppmärksamhet och erkännande åt våra medlemmars arbete och åt deras framgångar. Tävlingar som vi arrangerar själva och i samarbete är: Guldägget, Young Lions Sweden,  Cannes Lions och Eurobest. Tävlingar