Medlems­avgift och medlems­krav

Årsavgift

Årsavgiften till Sveriges Kommunikationsbyråer består av en fast grundavgift samt en avgift som beräknas utifrån hur många anställda eller medarbetare under anställningsliknande former som finns på medlemsföretaget.

Medlems- och serviceavgift från och med 1 januari 2021:

 • 1 anställd 4 460 kr/år
 • 2-5 anställda 9 140 kr/år
 • 6-10 anställda 14 854 kr/år
 • 11-15 anställda 20 568 kr/år
 • 16-20 anställda 31 995 kr/år
 • 21-30 anställda 43 421 kr/år
 • 31-40 anställda 54 849 kr/år
 • 41-50 anställda 66 273 kr/år
 • 51-60 anställda 77 702 kr/år
 • 61- 80 anställda 96 777 kr/år
 • 81-100 anställda 103 176 kr/år
 • Fler än 100 anställda 108 509 kr/år
 • Koncernmedlemskap (Kontakta info@komm.se)

Avgiften faktureras en gång per år och delas upp i en medlemsavgift och en serviceavgift. Medlemsavgiften till den ideella föreningen utgör arton procent. Serviceavgiften utgör resten av den totala avgiften och är avdragsgill. Moms tillkommer på serviceavgiften.

Medlemskrav

För att få bli medlem i Komm måste kommunikationsföretaget vara en seriös aktör som håller en allmänt hög och professionell nivå på verksamheten.

Det är genom att arbeta seriöst som vårt arbete för marknadskommunikationens roll och uppgift blir trovärdigt. I och med att den kommersiella kommunikationens betydelse ökar – både för medlemsföretagens och dess kunders framgångar – blir det allt viktigare att reklamköparna kan lita på att medlemsföretagen är professionella. Ett medlemskap i Komm fungerar som en kvalitetsstämpel. Medlemmarna granskas ekonomiskt och juridiskt med omsorg. Företagens räkenskaper och kreditvärdighet måste godkännas av Komm. Företaget måste också vara fristående, det vill säga inte ägas, kontrolleras eller helt eller delvis drivas av en eller flera uppdragsgivare/leverantörer.

Genom ansökan om medlemskap har bolaget aktivt bestämt sig för att dela viljeyttringen i förbundets stadgar. Här pekar vi särskilt på den stadgeförändring som gjordes 2012; att (förbundet) aktivt stötta medlemsföretag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor och lönenivåer. Komm önskar läsa den stadgan som att medlemsföretagen arbetar aktivt med balansfrågorna i sina egna bolag. Som stöd har Komm tagit fram dessa verktyg.

Medlemsföretagen måste också på varje enskilt kontor ha minst en medarbetare med ARU-kompetens (auktoriserad reklamutgivare) som ansvarar för att företagets arbeten håller sig inom de etiska och juridiska ramar som gäller för reklam. ARU-kompetensen måste uppdateras vart fjärde år genom en vidareutbildning (VARU).

De här åtgärderna gagnar både medlemsföretagen och förbundet, eftersom de säkerställer förbundets seriösa roll och att samarbetet mellan kund och kommunikationsbyrå fungerar så bra som möjligt.

Intresserad av att bli medlem i Komm?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!