Mångfald och inkludering i reklam

Internationella Handelskammaren (ICC) är näringslivets världsorganisation och har en lång historia av att sätta standarder för näringslivet och främja ansvarsfull marknadsföring och reklam. I detta avseende tillhandahåller ICC:s globala Marketing and Advertising Commission en global bästa praxis genom ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation (Marknadsföringskoden), vilken ligger till grund för lokalt tillämpad självreglering.

Effektiv självreglering skapar förtroende hos konsumenter genom att säkerställa att reklam är hederlig, laglig, vederhäftig och fri från stötande inslag, samt att rättelse kan ske snabbt och enkelt när överträdelser sker. Ansvarstagande marknadsförare är noggranna i utformandet av sina reklam- och marknadsföringsbudskap för att stärka konsumenternas tillit och förtroendet för deras varumärken och produkter. Av den anledningen har de genom ICC-koden slagit fast att marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet och inte får ge upphov till eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till etnisk eller nationell härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Denna ansvarskänsla sträcker sig i kontexten av det här papperet särskilt till vikten av mångfald och inkludering i reklam och marknadsföring, som bör återspegla konsumenternas mångfald (sett till hela värdekedjan och marknadsföringens ekosystem), med insikten att de är kärnan i marknadskommunikation.