Reglering av rättigheter till köpt material

Som ett stöd för dig som köper kommunikation via offentlig upphandling / LOU har vi nedan tagit fram ett förslag på avtalstext för hur du kan reglera rättigheterna till det material ni köper.

Upphovsrätt

Upphovsrätten består både av en ideell rätt och en förfoganderätt/nyttjanderätt. Den ideella rätten kan ej överlåtas enligt svensk lag medan förfoganderätten kan överlåtas.

Äganderätt

Äganderätten till exempelvis original som används för reproduktion är skild från upphovsrätten. Beställt material blir sedan uppdraget slutförts och full likvid betalats Kundens egendom. Den slutliga utformningen av det beställda materialet sparas digitalt och överlämnas till Kunden vid efterfrågan och utan extra kostnad. Leverantören har dock rätt att debitera den administrativa tid det tar att överlämna material samt eventuella inköp i form av lagringsutrymme på Kundens begäran.

Nedan förslag på avtalstext illustrerar hur man på ett bra och heltäckande sätt kan reglera upphovsrätten och äganderätten till det material man köper:

 • UPPHOVSRÄTT

  1.1 Förfoganderätt till resultatet
  Det åligger parterna att komma överens om omfattningen av den förfoganderätt (nyttjanderätt) till Resultat som övergår från Leverantören till Uppdragsgivaren genom detta avtal. Här nedan ges alternativ. Notera också möjligheten till option på framtida förfoganderätt enligt punkt 1.1.2

När full betalning för Uppdraget har erlagts av Uppdragsgivaren förvärvar Uppdragsgivaren en förfoganderätt (nyttjanderätt) till Resultatet enligt nedan, avseende tid:

Kryssruta 1 år
Kryssruta 2 år
Kryssruta 3 år
Kryssruta annan tid
Kryssruta obegränsad
från första publiceringsdatum inom Norden, om inte annan geografisk marknad överenskommits, nämligen ……. (ange önskat geografiskt område)

1.1.2
Uppdragsgivaren har utöver ovan rätt till en option på ytterligare förfoganderätt dels i tid, dels utanför Norden, under förutsättning att underleverantörerna till Leverantören samtycker till detta. Denna möjlighet till option skall hos underleverantörerna säkerställas av Leverantören redan i inledningsskedet av samarbetet. Önskar Uppdragsgivaren nyttja optionen ska Uppdragsgivaren skriftligt meddela Leverantören detta. Villkoren för sådan option är i enlighet med det ursprungliga Avtalet och vid tidpunkten gällande lydelse. Priset för optionen bör bestämmas i grundavtalet. Har så inte skett ska Leverantören lämna en ny offert på optionen med prissättning som baseras på priset för det ursprungliga Uppdraget och Resultatet som omfattas av optionen.

 1. 2. Medieförändringar

  2.1 Förfoganderätten gäller för de medier som framgår av Avtalet. Ska Resultatet användas i fler eller andra medier än vad som framgår av det ursprungliga Uppdraget, ska skälig tilläggsersättning utgå till Leverantören (och i förekommande fall till underleverantörer).

 2. 3. Obrutet skick

  3.1 Uppdragsgivarens förfoganderätt gäller endast Resultatet i obrutet skick, inte för enskilda enheter i Resultatet, om inte annat framgår av Avtalet eller på annat sätt skriftligen överenskommits. Oaktat grundregeln om obrutet skick har Uppdragsgivaren dock rätt att själv göra mindre ändringar av ren uppdateringskaraktär, såsom korrigeringar av kontakt- och adressuppgifter samt byte av logotyp i beställt material.

 3. 4. Ideell rätt/Tryckort i print

  4.1 Leverantören äger rätt att, i enlighet med god sed, sätta sitt namn på ett diskret sätt i de enheter de producerar.
 • ÄGANDERÄTT

  2.1 Äganderätten till fysiska eller digitala original är skild från förfoganderätten (upphovsrätten). Resultatet blir sedan uppdraget slutförts och full likvid erlagts, Uppdragsgivarens sakrättsliga egendom, med undantag för film (som ofta följer av standardavtal med produktionsbolag). Denna rätt innefattar således inte någon rätt för Uppdragsgivaren att offentligt eller publikt nyttja Resultatet, eller göra ändringar i Resultatet försåvitt inte motsvarande förfoganderätt i punkt 1 avtalats.