KOMM:s Årsmöte

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Kallelse skickas ut i vecka 19.

Kallelse till årsmöte
Sveriges Kommunikationsbyråer inbjuder till Årsmöte & Byråledarträff den 29 maj 2015, Kansliet, Sveavägen 32, Stockholm.

kl 10.00 – Registrering & Kaffe
kl 10.30 – Årsmöte

Byråledarträff med lunchmingel.

Direkt efter avslutat årsmöte (ca kl 11.30) fortsätter vi med Byråledarträff med lunchmingel. Mycket välkommen!

Redovisningshandlingar med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse hålles tillgängliga för medlemmarna vid förbundets kansli och kan efter begäran sändas till medlem som uppger sin postadress.

Anmälan sker till: arsmote2015@komm.se senast tre arbetsdagar före årsmötet (26 maj).

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda bolaget ska också en underskriven fullmakt (bifogas) sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller tas med till årsmötet.

På årsmötet kommer följande frågor att tas upp till behandling:
1. Årsmötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av verksamhetsberättelsen samt styrelsens årsredovisning
6. Föredragning av revisorsberättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Beslut angående disponering av vinst/förlust
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Fråga om val av styrelseledamöter
11. Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter
12. Tillsättning av valnämnd
13. Övriga frågor

Stockholm den 11 maj 2015

Sveriges Kommunikationsbyråer

Jessica Bjurström
Vd