Tuffare marknadsföringskrav från 1 juli – hårdare sanktioner

Ett moderniserat konsumentskydd – Prop. 2021/22:174. I propositionen föreslås åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.

Ändringarna i korthet:

Nya sanktioner på upp till 4 % av årsomsättningen: marknadsstörningsavgiften ska fastställas till lägst tio tusen kronor och högst fyra procent av näringsidkarens omsättning räkenskapsåret innan överträdelsen upphörde eller när näringsidkaren delgavs stämningsansökan, om den inte har upphört dessförinnan.

Nya krav då en produkt marknadsförs som prissänkt – då ska det tidigare priset anges. Bakgrunden är att prisinformation i kampanjer, framför allt sådana som förekommer i en digital miljö, inte sällan relaterar till ”ordinariepriser” som inte tillämpats i praktiken. Därför införs nu en ny bestämmelse i prisinformationslagen om att information om att priset på en produkt har sänkts, även ska innehålla uppgift om det tidigare pris som gällde före sänkningen. Med tidigare pris avses det lägsta pris som har gällt för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om prissänkningen under denna tid har skett gradvis, avses i stället det pris som gällde före den första prissänkningen. Detta gäller inte för varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Nya regler vid rankning av tjänster och produkter – en annonsör som ger konsumenter möjlighet att söka digitalt efter produkter ska informera om de kriterier som främst bestämmer rankningen av produkter som presenteras och deras betydelse jämfört med andra kriterier. Informationen ska ges i ett särskilt avsnitt i onlinegränssnittet och vara direkt och lätt tillgängligt från den plats där sökresultaten presenteras.

Nya regler för produkt/konsumentrecensioner – en annonsör som ger tillgång till konsumentrecensioner av produkter ska informera om huruvida näringsidkaren säkerställer att recensionerna kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkterna och i så fall på vilket sätt det görs.

Det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats är näringsidkare eller inte

Det införs fyra nya punkter i den sk svarta listan som hör till Marknadsföringslagen – dvs affärsmetoder som under alla förhållanden ska anses otillbörliga, dvs oavsett om de påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. De är alltså otillbörliga oavsett omständigheter.

Enligt de nya punkterna är det otillbörligt att;

  • tillhandahålla sökresultat som svar på en konsuments sökning på internet utan att, i fall då det rör sig om betald reklam eller då betalning skett specifikt för att uppnå en högre rankning av produkter, i sökresultaten tydligt informera om detta. (ny punkt 11 a i svarta listan)
  • till konsumenter vidaresälja biljetter till kultur- och idrottsevenemang om annonsören har förvärvat dem genom användning av automatiserade medel för att kringgå eventuella begränsningar av antalet biljetter som en person kan köpa eller andra regler som är tillämpliga på biljettköp. (ny punkt 23 a i svarta listan)
  • uppge att recensioner av en produkt har lagts ut av konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten utan att vidta rimliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att recensionerna härrör från sådana konsumenter. (ny punkt 23 b i svarta listan)
  • lägga ut eller ge en annan i uppdrag att lägga ut falska konsumentrecensioner eller konsument- rekommendationer, eller ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer på sociala medier för att göra reklam för produkter. (ny punkt 23 c i svarta listan