Ny rapport om den kreativa sektorns framtid

Idag släpper Rådet för Kulturella och Kreativa Näringar rapporten “Tre förslag för tillväxt och innovation med Kulturella och Kreativa Näringar”. Den är framåtblickande och bygger på ett scenario där antalet verksamma inom den kreativa sektorn skulle fördubblas under de tio närmsta åren. Rådet lämnar dessutom förslag till en handlingsplan för hur man borde hantera ett sådant scenario.

Eftersom de kreativa näringarna är strukturerade på ett annat sätt än traditionella branscher, något man kommer fram till i rapporten, ger rådet en rekommendation till regeringen för hur man på bästa sätt skulle kunna ta tillvara på branschens potential med dess unika särdrag i åtanke.

Som titeln på rapporten avslöjar, är rekommendationen uppdelad i tre förslag. Ett av förslagen handlar om att skapa ett nätverk för branschen. Syftet med ett sådant nätverk är att upprätta en plattform där man kan driva branschens gemensamma frågor, plattformen skulle även kunna fungera som samtalspart med politiker.

Musiksverige tillsammans med Komm! Swedish Association of Communication Agencies, Association of Swedish Fashion Brands och Dataspelsbranschen ser positivt på att man på regeringsnivå lyfter vikten av ett branschnätverk:

Sveriges kreativa näringar har stor framgång, inte minst utomlands. Det är ett historiskt tillfälle att framgången kommer samtidigt för alla delar. Många av våra företag är idag verksamma inom flera områden som traditionellt brukar ses som olika branscher. Som följd har branschorganisationerna inom mode, musik, marknadskommunikation och dataspel de senaste åren fördjupat sina kontakter i syfte att genom samarbete stärka framgångar och öppna nya möjligheter för företagen. Samarbetet består främst av internationaliseringsprojekt och informationsutbyte. Vår ambition är att utveckla detta samarbete, inkludera fler branschorganisationer inom den kreativa sektorn och vara gemensam kontaktyta mot i första hand regeringen och dess myndigheter.

Kontakt:
Elisabet Widlund
Vd, Musiksverige

Jessica Bjurström
Vd, Komm! Swedish Association of Communication Agencies

Christine Sundberg Carendi
Generalsekreterare, Association of Swedish Fashion Brands

Per Strömbäck
Talesperson, Dataspelsbranschen

Rådets rapport kompletteras med en film, se här »