Förbundets arbete för en god och jämställd arbetskultur

Bakgrund till riktlinjerna

Till grund finns den stadgeändring som röstades igenom av förbundets medlemmar 2012: Förbundet ska aktivt stötta medlemsföretag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor och lönenivåer.

Här kan du läsa mer om riktlinjer, verktyg och koder som tagits fram för att stötta medlemsföretagen.

 1. Jämställdhetsplan
 2. Handlingsplan mot kränkande särbehandling
 3. Branschens etiska regler mellan annonsör och byrå
 4. Uppförandekod, etiska riktlinjer i praktiken
 5. Medarbetaransvar + metod, varför, vad, hur
 6. Checklista hur sexistiskt reklam undviks
 7. HR-rådgivning (en telefontjänst för medlemsföretagen)
 8. ARU-certifikationen (Juridik och Etik i marknadskommunikation)


En jämställdhetsplan
bör finnas på varje arbetsplats och ska kontinuerligt följas upp. Företag med 25 anställda eller fler har skyldighet att var tredje år upprätta en jämställdhetsplan enligt lagen. Planen anpassas efter företagets storlek, verksamhet och förutsättningar. Planen ska utarbetas i samverkan med de anställda eller deras företrädare. Arbetsgivaren är ansvarig för utformningen och beslutar om planen. Ta del av jämställdhetsplanen här

Handlingsplan mot kränkande särbehandling. Det vilar ett särskilt ansvar på ledningen vad gäller att förebygga och hantera oegentligheter på arbetsplatsen, så som kränkningar och sexuella trakasserier. Handlingsplanen syftar till att arbeta mot en sund arbetsmiljö där ledningen i ett tidigt skede agerar, så att diskriminering och kränkande särbehandling inte uppstår. Till handlingsplanen

Branschens etiska regler mellan annonsör och byrå. Till reglerna

Uppförandekod, etiska riktlinjer i praktiken. Förbundets etikkommitté har tagit fram en uppförandekod för medlemmar i KOMM. Koderna spänner från god affärssed till personligt ansvar för andra människors arbetssituation. Dessa ska ge en vägledning i vardagen och kunna förstås och användas av samtliga anställda på byrån. Till uppförandekoden

Medarbetaransvar + metod, varför, vad, hur, metod. Ta del av dokumentet här

Processledda samtal med utgångspunkt i metoden.  Som medlemsbyrå har du möjlighet att boka ett processlett samtal tillsammans med medarbetarna på byrån.  Samtalen leds av Charlotta Rydholm, facilitator och föreläsare med fokus på frågor om social hållbarhet och ledarskapsutveckling. För bokningsförfrågan, kontakta nicole@komm.se.

Checklista hur sexistiskt reklam undviks. En bra komplettering till värdegrundsarbetet är den checklista Annonsrådet tagit fram i hur sexistisk reklam undviks. Ett initiativ som förbundet också står bakom. Checklistan syftar till att hjälpa byråer att gå igenom och säkerställa att kampanjerna inte är sexistiska genom en rad frågeställningar inom områdena: könsstereotyper, maktfördelning, visuella aspekter och åtgärder. Ta del av checklistan här

HR-rådgivning (en telefontjänst för medlemsföretagen). Utöver ovan har KOMM ett samarbete med Edge HR, en HR-rådgivningstjänst, anpassad för kommunikationsbyrån. Tjänsten erbjuder effektivt stöd i det praktiska och strategiska HR-arbetet.

ARU-certifikationen (Juridik och Etik i marknadskommunikation)

Det allra bästa med stadgeändringen är att det ger varje förbundsvd ett tydligt uppdrag av medlemsbyråerna att varje år använda sitt mandat och budget för att ständigt arbeta för balans. Detta är alltså inte nåt en vd på Sveriges Kommunikationsbyråer kan välja bort.

Genom att följa de etiska riktlinjer som finns, tillsammans med KOMM:s uppförandekod, säkerställer en VD på en medlemsbyrå;

 • en god arbetsmiljö samt
 • gott anseende och
 • hög kvalitet i leverans gentemot näringsliv och samhälle.

Lagar kring Organisatorisk och Social arbetsmiljö
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/

Hur du jobbar systematiskt med Arbetsmiljön
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/