Praxis fastslagen ang reklammarkering i sociala medier

Pressmeddelande 2019-12-05

Uppdaterad Kissie-dom (Alexandra Media) från Patent- och Marknadsöverdomstolen ang bl a reklammarkering i sociala medier, därtill inget medverkansansvar för Tourn Media. Det är ett tufft prejudikat och slutsatsen är att #sponsoredpost eller #betaltsamarbete (alltså inte enbart #samarbete) är nödvändiga reklammarkeringar för ett influencersamarbete – och att de ska placeras först i inlägget.

Patent- och marknadsöverdomstolen har bifallit Konsumentombudsmannens talan om förbud mot marknadsföring i inlägg på en blogg och på Instagram, eftersom det inte tillräckligt tydligt framgick att inläggen var betald reklam för en annan näringsidkares tjänster.
Ett mediabolag som drevs av en s.k. influencer publicerade reklaminlägg på bolagets blogg och på bolagets Instagramkonto. KO menade att marknadsföringen var otillbörlig eftersom inläggen hade utformats så att det inte tydligt framgick att det var marknadsföring (s.k. reklamidentifiering) och eftersom det inte heller tydligt framgick vilket bolag som svarade för marknadsföringen (s.k. sändarangivelse). KO menade också att reklaminläggen var så bristfälliga att de stred mot den s.k. svarta listan.

Patent- och marknadsöverdomstolen hade att ta ställning till om mediabolaget skulle förbjudas att fortsätta med marknadsföringen och om bolaget även skulle åläggas att lämna information om vilken näringsidkare som svarade för marknadsföringen. KO menade att även det bolag som förmedlat kontakten mellan mediabolaget och näringsidkaren och som också hjälpt till på olika sätt inför reklamkampanjen skulle meddelas förbud och åläggande.

Patent- och marknadsöverdomstolen fann att det av inläggen inte tillräckligt tydligt framgick att det var reklam. Domstolen biföll därför KO:s talan mot det mediabolag som genom influencern hade publicerat reklaminläggen. Mediabolaget förbjöds därför att fortsätta med marknadsföringen. Domstolen bestämde att förbudet ska förenas med ett vite om 100 000 kr. Det betyder att mediabolaget kan bli skyldigt att betala detta belopp om bolaget i framtiden skulle bryta mot förbudet, men inte annars.

KO:s begäran om att också det bolag som förmedlat kontakten skulle hållas ansvarigt för den otillräckliga reklamidentifieringen avslogs däremot av domstolen. Domstolens slutsats var även att det inte fanns förutsättningar att bifalla KO:s yrkande om att marknadsföringsåtgärderna stred mot svarta listan. Inte heller ansåg domstolen att inläggen brustit i fråga om sändarangivelse på det sätt som lagen förutsätter. KO:s talan avslogs därför även i dessa delar mot båda bolagen.

Domen innebär att Patent- och marknadsöverdomstolen för första gången bedömt frågan om vilka krav som ska ställas på marknadsföring i sociala medier. Domen får inte överklagas.

Till domen 2019-12-05