Årsmöte/Byråledardag

Sveriges Kommunikationsbyråer inbjuder till Årsmöte & Byråledardag
den 25 maj 2012, Kansliet, Sveavägen 32, Stockholm.

kl 09.30 – Registrering i samband med servering av kaffe, smörgås & frukt
kl 10.00  – Årsmöte

Direkt efter årsmötet fram till ca kl 12.00 fortsätter vi med Byråledardag då Clas Collin lyfter delar av den kommande branschrapporten samt en sammanfattning från året från våra olika kommittéer och disciplingrupper.

Som avslutning bjuds du på mingel med lättare lunch, innan du kan fortsätta över till Berghs School of Communication och få en guidning runt på årets elevutställning!

Anmälan sker till arsmote@komm.se

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda bolaget ska också en underskriven fullmakt (hämta fullmakt här) sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller tas med till årsmötet.

På årsmötet kommer följande frågor att tas upp till behandling:

 1. Årsmötets behöriga utlysande
 2. Val av ordförande och sekreterare
 3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av verksamhetsberättelsen samt styrelsens årsredovisning
 6. Föredragning av revisorsberättelse
 7. Fastställande av balansräkning
 8. Beslut angående disponering av vinst/förlust
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 10. Fråga om val av styrelseledamöter.
 11. Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 12. Tillsättning av valnämnd
 13. Framställningar från styrelsen
  – fråga om stadgeändring.
 14. Övriga frågor

  Stockholm den 12 maj 2012
  Sveriges Kommunikationsbyråer

  Jessica Bjurström
  Vd