KOMMs lönestatistik

KOMM presenterar, sedan 2000 i samarbete med IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik, en återkommande studie kring löneutvecklingen hos våra medlemsföretag. Genom att kontinuerligt undersöka hur lönebilden ser ut i vår bransch ger vi dig som byråchef ett verktyg och en referens i ditt arbete med att sätta löner.

KOMM beställde senaste lönestatistiken i december 2019, insamlingen utfördes under januari och februari 2020. Under den månad som passerat sedan dess så har omvärlden förändrats mycket snabbt i spåren av virusutbrottet COVID-19.

Därmed publicerade vi på KOMM denna rapport i ett mycket speciellt läge, där många medlemmar möter helt nya förutsättningar. Även om löneutvecklingen självklart hamnar i skymundan ett år som detta ligger vår långsiktiga målsättning fast: Att förse våra byråledare med relevant vägledning kring lönesättning över tid.

Den senaste statistiken är tillgänglig från och med 2020-04-01 och är endast tillgänglig för byråledare på medlemsbyråer som i sin tur kan dela till byråns HR-ansvariga.

Statistiken lämnas ut på begäran via anna@komm.se