Kommittéer & Utskott

Förbundet har tre aktiva kommittéer och två styrelseutskott. Medlemmarna i kommittéerna består utav medarbetare på medlemsbyråer och utskotten är arbetsgrupper bestående utav ledamöter från förbundets styrelse. Grundtanken med kommittéerna och utskotten är att förbundet ska drivas av medlemmarna och fokusera på de, för medlemmarna, viktigaste frågorna. 

Utbildningskommittén
Kommittén arbetar aktivt med frågor rörande utbildning, utveckling och framtidens kompetensbehov, genom kontakt med skolor och med egna projekt, så som ALRT – en ledarskapsutbildning och ett nätverk för byråledare. Kommittén har under året bl a. arrangerat en utbildningsresa till AppNexus ”Programmable Marketing Forum” i London. En konferens som gav byråledare en överblick av programmatics och dess framtid. Resan leddes av tidigare ordförande Magnus Hjelmare. Därutöver har kommittén varit delaktig i förbundets Almedalsprogram och arrangerade under veckan en mingel- och nätverksträff. Ordförande: Ann Ystén, Perfect Fools.

Varumärkes- och Designkommittén
Varumärkes- och Designkommittén driver frågor för att synliggöra och stärka design- och varumärkeskategorin i sammanhang som t ex Guldägget och IRM tillsammans med ett antal övergripande PR-initiativ och branschfrågor. Ordförande: Bjarne Otterdahl, Identity Works och Oskar Lubeck, Bold.

Effekt- och effektivitetskommittén
Kommittén presenterades i februari 2017 och dess syfte är att lyfta och tydliggöra den affärsmässiga effekten av kommunikation. Som ett första steg kommer kundernas uppfattningar och upplevelser av effekt att kartläggas.

Arbetsgruppen består utav: Dr. Niklas Bondesson, Head of Science, Evidence Strategy, kommittéordförande och ledamot i KOMM:s styrelse, Mathias Eriksson, CCO, Matter, Erika Fondin, Strategic Planner, M&C Saatchi, Christina Kazeem, CEO, Hilanders, Adam Kerj, CCO, McCann, Tommy Lindgren, CEO, Zellout, Patrik Lundberg, Strategiansvarig, Kärnhuset, Annika Rehn Frobell, Planning Director MullenLowe Brindfors, Marie Rudolphie, COO / Strategic Director, Identity Works, ledamot i KOMM:s styrelse, My Troedsson, Planner, Forsman & Bodenfors, ledamot i KOMM:s styrelse, Nils Vahlund, Projektledare, Lundberg & Co, Jerker Winther, Head of Planning, Åkestam Holst och Erik Årnell, Regional Planner, DDB.

Entreprenörsutskottet
Gruppens arbete fokuserar på att belysa det monetära värdet av det en byrå levererar och vilka utmaningar det innebär för branschen. Frågor som betalnings- och löneutveckling samt affärsmodeller diskuteras och ligger till grund för arbetet.

Tävlingsutskottet
Utskottet diskuterar och fungerar som ett bollplank i arbetet och utvecklingen av Guldägget, exempelvis i frågor om tävlingsregler, kategorier och jurysammansättning.

Fler kommittéer och arbetsgrupper som stöttar förbundet i specifika frågor eller som fullföljt sitt arbete:

Frågekommittén för offentlig upphandling
Stöttar och fungerar som ett bollplank för förbundet i frågor gällande upphandlingar av kommunikationstjänster. Ordförande Göran Berggard, Granath.

Frågekommittén för HR2020
HR2020-kommittén var verksamma 2010-2015 och har fokuserat på frågor om balans vad gäller genus, mångfald och åldersfrågor, med stöd från förbundets stadgeändring från 2011. Kommittén har sedan starten utfört en nollmätning, arbetat fram Framtidsstipendiet tillsammans med Berghs, stöttat initiativet 1 av 3, genom förbundet och Christina Knight givit ut boken Mad Women – A Herstory of Advertising samt medverkat på seminarier och konferenser, exempelvis Nordic Gender Forum i Bergen. Konferensen utmynnade i boken Making Change där Christina Gillberg, ordförande för HR2020 berättar om förbundets arbete i balansfrågorna.

Frågekommitén för pitcher
Kommittén var verksam mellan 2010-2012 med syfte att ta fram rekommendationer för en bra byråvalsprocess tillsammans med Sveriges Annonsörer. Rekommendationerna och pitchmärket hittar du här.

Frågekommittén för etik
Kommittén var verksam under 2010-2011 och tog under perioden fram en ny etisk kod. Dokumentet ligger under avtalsmallar på medlemssidorna.

PR-gruppen
PR-gruppen var aktiva 2013-2014 och arbetade för att höja det upplevda värdet av PR genom att förtydliga och förstärka PR-branschens värde för den moderna kommunikationskunden som idag navigerar utifrån nya förutsättningar. Detta genom att synliggöra exempel på bra modern PR, från olika delar av branschen och arbetsprocessen, utarbeta guidelines och samla expertutlåtanden för att stötta både konsulter och köpare i utformandet av både målsättningar och mätmetoder samt utveckla relationer mellan akademiska institutioner och PR-branschen för att öka tillgängligheten till befintlig forskning men också påverka framtida forskning som branschen kan ha nytta av.