Seminarium. Lönsamhet i avtal. Del 1

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Lunchseminarier med inriktning på lönsamma avtal

Se över byråns interna- och externa avtal! Du kan på ett enkelt sätt skapa bättre säkerhet i verksamheten genom att bli medveten om vad du bör reglera i byråns kompanjonsavtal, styrdokument, kundavtal och underleverantörsavtal. Så som medlem i KOMM har du möjlighet att delta i en seminarieserie under hösten 2015 med följande tema:

1. Skapa lönsamhet i avtalen
2. Kompanjonsavtal och ledningsfrågor
3. Gör inte en ”Turkisk yoghurt” av en grek

Seminarierna leds av advokat Anna Öster från Cross Advokater. Anna är sedan lång tid samarbetande advokat med KOMM och hjälper medlemmarna med att skapa säkra avtal samt lösa tvister om dessa uppstår. Anna är en av landets mest anlitade föreläsare i affärsjuridik och har en förmåga att på ett enkelt och handfast sätt förklara de juridiska frågeställningarna som uppstår i den dagliga verksamheten på en kommunikationsbyrå.

Vi bjuder på lunchmacka på samtliga träffar.

7/10 – Lunchseminarium 1
Skapa lönsamhet i avtalen. Vad ska du tänka på då du säljer tjänster inom kommunikation?

Du får en praktisk avtalsrättslig genomgång för att på bästa sätt skapa förutsättning att skapa lönsamhet i avtalen och lära dig att undvika fällorna i avtals- och köprättsliga situationer. Du står dagligen inför situationer där dina medvetna val styr ditt företags framtid. Valen och besluten är alla affärsstrategiskt viktiga och omgärdas av många juridiska spörsmål. Om du har kunskap om allmänna avtals- och köprättsligafrågor når du en djupare insikt i hur, och på vilket sätt, du medvetet kan göra val för att nå företagets mål, öka lönsamheten och förena detta med dina visioner. Att få avtal som tål att tillämpas. Avtal som håller om tvisten är framme. Seminariet behandlar bl a:

– Vilka avtal bör ditt företag ha och vad ska de innehålla?
– På vilket sätt skall lönsamheten i avtalen skapas?
– Vitesklausuler och skadeståndsansvar
– Försäkringsfrågor
– Vilka rättigheter och skyldigheter åläggs avtalsparterna?
– Check-lista

Syftet är att du ska känna en större trygghet i dina avtalsförhandlingar och få insikt i vad valen innebär rent juridiskt och för företagets affärsverksamhet.

Datum: 7 oktober
Tid: 11.30-13.00
Plats: SCPGREY Göteborg, Östra Hamngatan 23 A

Anmäl dig här

19/10 – Lunchseminarium 2.
Kompanjonsavtal och ledningsfrågor. Se över bolagets bolagsavtal och ledningsfrågor i tid

Alla verksamhetsformer är omgärdad av bolagsrättsliga frågor. Hur kan verksamheten byggas upp genom trygga kompanjonsavtal och vad händer vi in- och utträde av nya delägare? Hu kan bolagets styrdokument skapa ett effektivt ledarskap och utvärderingsmodell? Vilka beslut skall fattas av vem? Hur ska styrelseordföranden, styrelseledamöterna och VD agera? Vad händer om bolagets ledning fattar beslut i strid mot aktiebolagslagen och/eller bolagskoden? Är besluten giltiga och kan det finnas risk för skadestånd för de som har medverkat i besluten. Syftet är att du skall bli medveten om:

– Vilka beslut kan och skall fattas i de olika bolagsorganen?
– Hur skall de obligatoriska bolagshandlingarna utformas?
– På vilket sätt skall styrelsens oberoende säkerställas?
– Jävsfrågor
– Aktieägaravtalets innehåll
– Ansvarsfrågor

På ett enkelt och snabbt sätt får du insikt i viktiga bolagsrättsliga frågor samt möjlighet att i tid se över företagets bolagsavtal, beslutsfattande och ansvarsfrågor.

Datum: 19 oktober
Tid: 11.30-13.00
Plats: SCPGREY Göteborg, Östra Hamngatan 23 A

Anmäl dig här

1/12 – Lunchseminarium 3
Gör inte en ”Turkisk yoghurt” av en grek

Ett entreprenörskap som utgår från kreativitet genom att skapa produkter med speciell design, skriva en säljande text eller manual, bygga en hemsida med bilder och musik, köpa en bra reklamslogan eller förpackningsdekor, anlita en fotograf för att ta bilder på mässan, trycka ett snyggt mönster på årsredovisningens folder, använda nytt utbildningsmaterial som en konsult tagit fram…

Känner du igen något av detta? Och i så fall känner du dig trygg med att det finns en rätt att förfoga över verken? Vem är upphovsman och vem har en förfoganderätt över ett skapat alster? Hur kan det överlåtas och vad ska man tänka på att avtala och med vem?

Immaterialrätt blir en allt viktigare fråga att säkra för en entreprenör. Ingenting varar heller för evigt. När du sluter ett avtal är det viktigt att du funderar på vad som sker och vem som äger vad för det fall avtalet sägs upp eller för det fall du anlitar underleverantörer eller frilansar. Hur ska du säkra att du inte säljer mer än vad du själv köpt.

I dagens tekniksamhälle med många nya sociala medier går allt snabbt och det är lätt att göra fel. Att göra fel kan dock tyvärr bli väldigt dyrt. Hur kan du på ett enkelt sätt förekomma detta? Vi går igenom en checklista på vad du bör tänka på så att du inte gör en ”Turkisk yoghurt” av en grek.

Syftet är att du skall bli medveten om:

· Vad kan överlåtas?
· Hur skapa du affärsmässighet i den ekonomiska rätten till verken?
· Vem äger vad?
· Vad ska du tänka på vid anlitandet av frilansare?
· Vilka risker finns det om det uppstår intrång och hur kan denna risk begränas?

Datum: 1 december
Tid: 11.30-13.00
Plats: SCPGREY Göteborg, Östra Hamngatan 23 A

Anmäl dig här