Kurs i Gbg: NYA LOU – NY LAGSTIFTNING PÅ UPPHANDLINGSOMRÅDET

Ja, nya LOU, LUF och helt nya LUK har trätt ikraft den 1 januari 2017. Vet du vad som gäller?

Upphandlingsfrågorna blir allt viktigare och intar en central roll inom den offentliga sektorn och då inte minst för kommunerna dvs. upphandlande myndigheter. Det är därför av största vikt att du/ni som ska delta i en konkurrensutsättning har goda kunskaper och insikter inom ämnesområdet. Nu erbjuder vi dig som medlem i KOMM en angelägen utbildningsdag med senaste nytt, designad för företag som vill lägga anbud och leverera till offentlig sektor!

Här får du veta hur du kan förbereda dig och ditt företag både innan och efter att du hittat en intressant upphandling men ännu inte börjat skriva ditt anbud.

Bakgrund
Lagstiftningsarbetet har präglats av stor dramatik och regeringens förslag har ifrågasatts av oppositionen, varför förslaget om ny lagstiftning inte gick igenom i Riksdagen. Riksdagen behandlade förslaget i november 2016. Motståndet mot regeringens förslag gällde om de arbetsrättsliga villkor som regeringen föreslog skulle bli obligatoriska att införa i kontraktsvillkoren i vissa fall.

Att bibringa klarhet inom området och vad som gäller samt få en uppdatering är således av vikt för dig som vill lägga anbud till offentlig sektor, och det vi tänker göra under den här utbildningsdagen. Säkert har du egna frågor om vad som verkligen gäller och dem reder vi också ut under dagen. Lagarnas betydelse för dig som blivande leverantör och anbudsgivare till offentlig sektor, kommer vi att lyfta fram och lagarna vi utgår ifrån är:
• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
• Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
• Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner

De bestämmelser som enligt riksdagens beslut inte ingår i de nya lagarna är 17 kap. 2–5 §§ i förslaget till lag om offentlig upphandling, 16 kap. 2–5 §§ i förslaget till lag om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna och 14 kap. 2–5 §§ i förslaget till lag om upphandling av koncessioner. Detta innebär lite förenklat att de föreslagna bestämmelserna i prop. 2015/16:195 avsnitt 26.2 (s. 803-836 samt 1117-1125, 1270-1272 och 1365-1367) om särskilda arbetsrättsliga villkor för fullgörande av kontrakt inte utgör en del av de nya lagarna.

Ämnesområdet Upphandling är komplicerat och omfattar många olika moment, aspekter och processer. Till detta kommer en långtgående juridisk reglering och rent ekonomiska utgångspunkter som man måste ha kontroll på. Krav ställs på klimatanpassade inköp, miljö, certifiering, lokalt odlade produkter, fackliga krav, rättvisemärkning, etiska krav, ILO-konventionen m.m. Med goda kunskaper ökar säkerheten i arbetet och insikten om att man hanterar frågorna på ett riktigt sätt.

Innehåll
Huvudinriktningen på utbildningen är LOU, dvs. Lag om offentlig upphandling eftersom mer än 80% av den offentliga upphandlingen är inom den klassiska sektorn kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag. Övriga lagar LUF och LUK kommer att beröras i de delar som skiljer sig från LOU.

Vi går närmare in på:
– LOU, LUF och LUK, tre helt nya lagar.
– Reglering av vilka interna kontrakt som är undantagna direktiven.
– Vilka ändringar man får göra av kontrakt utan att genomföra en ny upphandling.
– Obligatoriskt att genomföra upphandlingar elektroniskt, dock kommer vissa situationer att vara undantagna.
– Annonsering och förfaranderegler har ändrats på en rad områden.
– Minimitiderna för annonsering förkortas generellt.
– Utrymmet att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog ökar.
– Nytt upphandlingsförfarande innovationspartnerskap.
– LUF ramavtalstid max 8 år.
– Möjlighet att begränsa antalet delkontrakt i olika avtalsområden som en anbudsgivare får lämna anbud på.
– Möjlighet att begränsa antal delkontrakt som kan tilldelas en och samma anbudsgivare.
– Nya regler om uteslutning och kvalificering och då avses hur kontrollen går till.
– Gäller även underleverantörer.
– Preliminär egenförsäkran införs (ESPD).
– Krav på omsättning 2 ggr kontraktföremålets värde.
– Avslutning med frågor från deltagarna.

Medverkande
En av Sveriges främsta experter på upphandlingsområdet är PO Andersson, som håller i utbildningsdagen. Utöver arbetet som inköpschef och upphandlingsexpert har PO Andersson varit och är engagerad som lärare i utbildningar inom upphandlingsområdet av SIPU, Företagsuniversitet, BFAB, EuroForum, Folkuniversitetet, Företagsekonomiska Institutet med flera utbildningsföretag samt enskilda företag. Han har också medverkat vid framtagandet av Sveriges första högskoleutbildning i offentlig upphandling. PO Andersson har också genomfört certifieringsutbildningar för samtliga kommuner i Skåne och Värmland samt enskilt i många kommuner och landsting samt statliga myndigheter som Folkhälsoinstitutet, Riksantikvarieämbetet med flera. Vidare har han utbildat i Regeringsrätten samt flertalet Kammarrätter och Länsrätter i landet. I samband med lagstiftningsarbetet kring Offentlig upphandling (LOU) har PO Andersson som moderator genomfört ett antal hearings på regeringskansliet. Den tidigare svenska regeringen utsåg PO Andersson till Upphandlingsexpert i den statliga byggkostnadsdelegationen.

Plats: SCP, Östra Hamngatan 23 A, Göteborg
Datum: 6 okt 2017
Tid: kl 9.00 – 16.00
Anmälan: Anmälan till ingrid@piku.se. Senaste anmälningsdag är 15 sep 2017.  Efter anmälningstidens utgång är anmälan bindande och avgiften faktureras i sin helhet. Vid förhinder kan deltagare utse ersättare på utbildningen.
Avgift: 1.800 kr exkl moms/deltagare. I avgiften ingår även lunch, kaffe samt dokumentation.
Information: För vidare information kontakta Ingrid Haraldsson, ingrid@piku.se, 0733-53 00 94.

Välkommen med din anmälan till en högaktuell utbildning designat för kommunikationsbyråer!