KOMMs Årsmöte 2019

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Datum:
Fredag, 24 maj

Plats:
KOMM, Sveavägen 32, 5 tr, Stockholm

Pressmeddelande från KOMMs Valberedning 2019-05-17:
Valberedningens förslag inför årsmötet 24 maj 2019

Program:
10.00 Registrering & frukost 10.15 Årsmöte startar
10.45 Erik Modig, doktor och forskare vid Handelshögskolan och författare till ”Bang for the buck”, pratar om utmaningar och lösningar för att lyckas behålla effekten vid digital marknadsföring
11.45 Smörrebröd serveras tillsammans med lunchlektyr; ett ex av ”Bang for the buck” delas till alla byråledare Mycket välkommen!

På årsmötet kommer följande frågor att tas upp till behandling:
1. Årsmötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd och dagordning
5. Föredragning av verksamhetsberättelsen samt styrelsens årsredovisning
6. Föredragning av revisorsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut angående disponering av vinst/förlust
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Fråga om val av styrelseledamöter
11. Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter
12. Tillsättning av valnämnd
13. Övriga frågor

Redovisningshandlingar med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse finns tillgängliga för medlemmarna vid förbundets kansli och kan efter begäran sändas till medlem som uppger sin postadress.

ANMÄLAN görs på komm.se/arsmote2019 absolut senast 21 maj.

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda medlemsföretaget ska också en underskriven fullmakt sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller tas med till årsmötet.

Sveriges Kommunikationsbyråer

Linda Nilsson, tf Vd

Mycket välkommen!