KOMM:s Årsmöte

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.
Sveriges Kommunikationsbyråer inbjuder till Årsmöte & Byråledarträff den 27 maj 2016, Kansliet, Sveavägen 32, Stockholm.Program:
kl 10.00 Registrering & kaffe, te och frukt
10.30 Årsmöte startar
11.30 Årsmöte avslutas
11.35 Kort reflektion med forskare från Handels Sthlm: “De svenska byråernas resa från 1915 fram till den kreativa revolutionen”
11.45 Lunch
12.15 Information om höstens ALRT (Agency Leaders’ Roundtable)

Mycket välkommen!

På årsmötet kommer följande frågor att tas upp till behandling:
1. Årsmötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd och dagordning
5. Föredragning av verksamhetsberättelsen samt styrelsens årsredovisning
6. Föredragning av revisorsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut angående disponering av vinst/förlust
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Fråga om val av styrelseledamöter
11. Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter
12. Tillsättning av valnämnd
13. Övriga frågor

Redovisningshandlingar med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse hålles tillgängliga för medlemmarna vid förbundets kansli och kan efter begäran sändas till medlem som uppger sin postadress.

Anmälan sker till: arsmote2016@komm.se absolut senast 24 maj.

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda medlemsföretaget ska också en underskriven fullmakt (bifogas denna kallelse) sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller tas med till årsmötet.

Stockholm den 13 maj 2016

Sveriges Kommunikationsbyråer

Jessica Bjurström, Vd