Årsmöte om Stadgeförändringen

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Sveriges Kommunikationsbyråer inbjuder till EXTRA ÅRSMÖTE
den 21 september 2012, Kansliet, Sveavägen 32, Stockholm. kl 11.00 – 12.00 Extra Årsmöte med kaffe & frukt

Vid ordinarie årsmöte den 25 maj 2012 beslutade årsmötet att rösta igenom ändring av förbundets stadgar
med en ny punkt § 1 d) att inom ramen för sina huvudsyften skall Sveriges Kommunikationsbyråer;

”aktivt stötta medlemsföretag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap,
arbetsvillkor och lönenivåer”

(Se lydelsen av § 1 i sin helhet i separat medföljande dokument). För att denna stadgeändring skall bli
gällande krävs enligt förbundets stadgar att ändringsbeslutet därefter bekräftas på extra årsmöte.

Anmälan sker till: extraarsmote@komm.se senast tre arbetsdagar före årsmötet (18 september).

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda bolaget ska också en
underskriven fullmakt sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller tas med till extra årsmötet.
(Hämta fullmakt här)

På extra årsmötet kommer följande frågor att tas upp till behandling:

1. Extra årsmötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera extra årsmötets protokoll
4. Fastställande av dagordning
5. Framställningar från styrelsen
– fråga om stadgeändring, se separat dokument
6. Övriga frågor

Stockholm den 31 augusti 2012
Sveriges Kommunikationsbyråer

Jessica Bjurström
Vd