KOMMs Årsmöte

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Datum:
Fredag, 25 maj

Plats:
KOMM, Sveavägen 32, 5 tr, Stockholm

Program:
10.00 Registrering & frukost
10.30 Årsmöte startar
11.00 Nina Åkestam presenterar sin studie Mångfald i reklam – så funkar det. Därefter ger Charlotta Rydholm återkoppling från vårens processledda samtal i spåren av Metoo.
12.20 Smörrebröd serveras. Lunchlektyr; dokument rörande GDPR delas.

Mycket välkommen!

årsmötet kommer följande frågor att tas upp till behandling:
1. Årsmötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
4. Fastställande av röstlängd och dagordning
5. Föredragning av verksamhetsberättelsen samt styrelsens årsredovisning
6. Föredragning av revisorsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Beslut angående disponering av vinst/förlust
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Fråga om val av styrelseledamöter
11. Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter
12. Tillsättning av valnämnd
13. Övriga frågor

Redovisningshandlingar med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse finns tillgängliga för medlemmarna vid förbundets kansli och kan efter begäran sändas till medlem som uppger sin postadress.

Anmälan görs på komm.se/arsmote2018 absolut senast 22 maj.

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda medlemsföretaget ska också en underskriven fullmakt (bifogas denna kallelse) sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller tas med till årsmötet.

Stockholm den 4 maj 2018

Sveriges Kommunikationsbyråer

Jessica Bjurström
Vd

 

 

 

Mer info och anmälan på komm.se/arsmote2018