Lagar och regler

Den kanske viktigaste lagen för alla som arbetar med marknadskommunikation är marknadsföringslagen. 

Marknadsföringslagen grundas på ett så kallat fullharmoniseringsdirektiv från EU. Det innebär att lagen varken får vara strängare eller mer liberal än vad som styrs i direktivet. Andra lager som reglerar marknadskommunikation är till exempel upphovsrättslagen samt lagen om namn och bild i reklam. Det finns också ett antal speciallagar som reglerar marknadsföring inom särskilda områden, till exempel alkohollagen, tobakslagen och läkemedelslagen. Nedan finns länkar till relevanta lagar och etiska riktlinjer.

Marknadsföringslag (2008:486) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Marknadsforingslag-2008486_sfs-2008-486/

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verkhttp://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/

Lag (1978:800) om namn och bild i reklam
http://
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1978800-om-namn-och-bil_sfs-1978-800/

Dataskyddsförordningen (GDPR)
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218

Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018219-med-kompletterande_sfs-2018-219

Alkohollag (2010:1622) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-20101622_sfs-2010-1622/

Tobakslag (1993:581) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tobakslag-1993581_sfs-1993-581/

Läkemedelslag (1992:859) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lakemedelslag-1992859_sfs-1992-859/

Den nya Spellagen (2018:1138) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spellag-20181138_sfs-2018-1138

ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation